Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepassing

MARKETING LINK is de onderneming FC Consulting Services BV met ondernemingsnummer BE 0831.680.077, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 302. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke opdracht die MARKETING LINK uitvoert.
Door bevestiging van de offerte, verklaart de Opdrachtgever expliciet  dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy policy en deze aanvaardt. De privacy policy is terug te vinden op https://marketinglink.be/privacy.

Artikel 2: offertes

Een offerte van  MARKETING LINK geldt 30 kalenderdagen. Ze telt alleen in haar totaliteit, en biedt geen garantie voor prijzen in de toekomst. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gerekend in euro.
Een offerte wordt pas definitief, als hiervoor door de Opdrachtgever aan MARKETING LINK een schriftelijk akkoord wordt gegeven per mail of per post.

Artikel 3: extra werk

MARKETING LINK voert geen extra werk uit zonder dat vooraf te melden aan de Opdrachtgever. Die laatste krijgt daarvoor een nieuw prijsvoorstel of kiest ervoor om het extra werk in regie te laten uitvoeren aan een vooraf afgesproken uurtarief.

Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de Opdrachtgever aanpassingen, toevoegingen of correcties aan de opdracht voorstellen. Eventuele aanpassingen, toevoegingen of correcties op vraag van de Opdrachtgever kunnen aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Artikel 4: facturatie

MARKETING LINK factureert de Opdrachtgever na oplevering van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de elektronische facturatie van MARKETING LINK, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever ontvangt de factuur via het opgegeven e-mailadres of het e-mailadres waarmee hij de offerte goedkeurde.

Voor een opdracht die langer dan 30 kalenderdagen duurt, factureert MARKETING LINK de geleverde prestaties maandelijks op basis van een gedetailleerde activiteitenrapportering.

Artikel 5: termijn en opzegging

De offerte kan een uitvoeringstermijn voorzien voor de opdracht. De door MARKETING LINK voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, tenzij anders overeengekomen. Zij zal deze termijnen naar best vermogen in acht nemen.

Indien de Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil opzeggen, vooraleer de toegewezen opdracht is beëindigd of vooraleer de overeengekomen termijn is verstreken, dan brengt hij daar MARKETING LINK 1 maand op voorhand schriftelijk van op de hoogte. De opzegtermijn van 1 maand begint te lopen de dag na opzegging. Alle geleverde prestaties en gedane kosten zijn in ieder geval verschuldigd en zullen worden gefactureerd bij het einde. In geval van voortijdige opzegging, is de Opdrachtgever tevens een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% van de restwaarde van de opdracht die niet werd gepresteerd wegens de voortijdige opzegging.

Artikel 6: verzet

Gaat een opdrachtgever niet akkoord met een factuur, dan tekent hij binnen de 8 kalenderdagen verzet aan via een aangetekende brief. Anders beschouwt MARKETING LINK de factuur als aanvaard.

Artikel 7: betalingstermijn

De betalingstermijn van elke factuur is 15 kalenderdagen na de factuurdatum indien gebruik gemaakt wordt van de KMO-portefeuille. In het andere geval is de betalingstermijn 30 dagen factuurdatum.

Alle facturen moeten op de vervaldag en zonder korting betaald zijn.

Bij gebrek aan een correcte betaling op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan MARKETING LINK een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 € per factuur. Daarnaast geldt een verwijlinterest van 1% per begonnen maand na de vervaldag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Vervallen facturen geven MARKETING LINK het recht om lopende opdrachten op te schorten, tot de volledige betaling werd uitgevoerd, zonder dat de Opdrachtgever hier enig verhaal tegen heeft, noch enige schade kan claimen.

Artikel 8 : KMO-portefeuille

MARKETING LINK is een erkende dienstverlener van de KMO-Portefeuille voor de pijler Advies (Erkenningsnummer is DV.A220041).

Indien een Opdrachtgever beroep wenst te doen op de KMO-portefeuille is het de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever  om alle relevante informatie voor het aanvragen van de subsidie ter beschikking te stellen van MARKETING LINK. Indien de informatie onjuist, onvolledig of laattijdig aangeleverd wordt, zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever (laattijdig indienen van een subsidieaanvraag, laattijdig betalen aan de KMO-portefeuille,…). In geen enkel geval ontslaat een vergissing of fout van de Opdrachtgever, deze van zijn verplichtingen tegenover MARKETING LINK. In dit geval gaat de Opdrachtgever er expliciet mee akkoord eventuële subsidiëring terug te betalen en/of eerder welke andere schade te vergoeden.

Artikel 9: aansprakelijkheid

Alle diensten van MARKETING LINK worden in eer en geweten en te goeder trouw verstrekt. De verbintenis van MARKETING LINK is een middelenverbintenis.

MARKETING LINK is niet aansprakelijk voor onjuistheden in  briefingdocumenten, fout cijfermateriaal, onjuiste of onvolledige informatie ontvangen van de Opdrachtgever.

MARKETING LINK is niet aansprakelijk, tenzij in geval van bedrog, grove fout of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van MARKETING LINK zal in ieder geval beperkt zijn tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. In geen geval kan MARKETING LINK  aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade (verlies van zakelijke opportuniteiten, winstderving, commerciële verliezen, teleurgestelde verwachtingen, gemiste subsidies, verlies van gegevens of het bekend raken van vertrouwelijke gegevens,…).

Artikel 10 : vertrouwelijkheid

Zowel de Opdrachtgever als MARKETING LINK  gaan vertrouwelijk om met alle informatie die zij in het kader van een opdracht ontvangen.De bedrijfsgeheimen of enige confidentiële informatie mogen niet worden prijsgegeven aan derden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht, ook niet na beëindiging van de overeenkomst. De Opdrachtgever mag onder meer de werkwijze en documenten van MARKETING LINK niet met derden delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring . 

Artikel 11 : intellectuele eigendomsrechten

Zowel de Opdrachtgever als MARKETING LINK  dienen alle intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of van een derde partij te eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft MARKETING LINK de titularis van de intellectuele eigendomsrechten (daarin begrepen – maar niet beperkt tot – de auteursrechten, de rechten op tekeningen & modellen) op alle in uitvoering van de opdracht gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. MARKETING LINK heeft het recht om deze schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten, of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de opdracht werd gecreëerd of meegedeeld ook te gebruiken voor de uitvoering van opdrachten voor derden.

Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan om het door MARKETING LINK geleverd resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel zoals omschreven in de offerte. Een van de offerte afwijkend gebruik is niet toegestaan, behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van MARKETING LINK.

Artikel 12 : Verzuim

In geval van staking van betaling, faillissement, betalingsachterstand of elk ander feit waardoor MARKETING LINK het vertrouwen of kredietwaardigheid van haar Opdrachtgever verliest, heeft  MARKETING LINK het recht de samenwerking te beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijk gevolg, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

Artikel 13 : betwisting

De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MARKETING LINK, en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, vallen onder het Belgische recht. Enkel de rechtbanken en hoven van het arrondissement Gent, afdeling Gent zijn bevoegd.

Blijf op de hoogte!
Marketing Link

Ninoofsesteenweg 302
9600 Ronse


Tel: 055/20 83 58
GSM: 0478/50 46 98
Email: francoise@marketinglink.be

BE 0831.680.077

© Marketinglink 2024