Disclaimer

Identiteit en contactgegevens van MARKETING LINK

Adres:  Ninoofsesteenweg 302, 9600 Ronse
Rechtsvorm :BV
Vennootschapsnaam :FC Consulting Services BV
Handelsnaam : MARKETING LINK
Maatschappelijke zetel : Ninoofsesteenweg 302, 9600 Ronse
BTW-nummer :  BE 0831.680.077
Telefoon: +32 (0)478 50 46 98
E-mail:  info@marketinglink.be
Hyperlink website :https://www.marketinglink.be

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website van MARKETING LINK verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u via de website gebruik maakt.
 • Vooraleer u gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de website van MARKETING LINK, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de button ‘ok’ aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de website.
 • De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.
 • MARKETING LINK behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 23/01/21..
 • Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd voor de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

Gebruiksvoorwaarden

 • Informatie op de Website
  MARKETING LINK zorgt ervoor dat de inhoud op de website, nl. het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks de inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor MARKETING LINK geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
  MARKETING LINK kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.
  De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met MARKETING LINK.
  De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van MARKETING LINK i.v.m. de werking en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.
   
 • Uw verplichtingen
  U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

Verwerking van persoonsgegevens

MARKETING LINK respecteert uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website, kunt u de privacy policy raadplegen op: https://www.marketinglink.be/privacy-verklaring.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

MARKETING LINK levert inspanningen zodat de inhoud van deze website volledig, juist en nauwkeurig is. Indien de website informatie zou bevatten die onjuist is, zal MARKETING LINK  het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd of aangevuld worden.

MARKETING LINK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

Rechtstreekse of onrechtstrekse schade door enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de website
Eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website
(het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de website
indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc
gevallen van overmacht

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website met inbegrip van alle onderdelen ervan  (alle informatie waaronder alle teksten, afbeeldingen, logo’s, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie) behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van MARKETING LINK.

Het is u met andere woorden te allen tijde verboden de website, inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MARKETING LINK.

U erkent en aanvaardt dat de informatie of de inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Marketing Link integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten) kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten in dit verband.

Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan MARKETING LINK via e-mail: info@marketinglink.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 1 mei  2018.
© 2021 MARKETING LINK. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Blijf op de hoogte!
Marketing Link

Ninoofsesteenweg 302
9600 Ronse


Tel: 055/20 83 58
GSM: 0478/50 46 98
Email: francoise@marketinglink.be

BE 0831.680.077

© Marketinglink 2024